Danh sách cựu học sinh

STT Hình Họ Tên Năm sinh Email Niên khóa Lớp
1 Nguyễn Minh Điền 2004 anhdientrai123@gmail.com 1963 - 1964 Lớp 12 - Đệ nhất
2 Nguyễn Văn Hùng 1923 deoco@gmail.com 1963 - 1964 Lớp 12 - Đệ nhất
3 Nguyễn Văn Hùng 0 deoco@gmail.com 1963 - 1964 Lớp 12 - Đệ nhất
4 Nguyễn Văn Hùng Chung Minh Tân 1961 tan_chung_2000@yahoo.com 1975 - 1976 Lớp 10 - Đệ tam
5 Nguyen nam Thong 1955 thomas.n.nguyen@comcast.net 1971 - 1972 Lớp 12 - Đệ nhất
6 Vũ Dình Hách 1956 hlytoet@aol.com 1973 - 1974 Lớp 12 - Đệ nhất
7 Vũ Dình Hách Ma thanh My 1963 myma1963@yahoo.com 1973 - 1974 Lớp 6 - Đệ thất
8 Quyet 1961 qdinh92692@gmail.com 1974 - 1975 Lớp 8 - Đệ ngũ
9 Quyet Däng bá Tùng 1958 batunghoaithuong@yahoo. com 1974 - 1975 Lớp 11 - Đệ nhi
10 Nguyen Vinh Thang 1968 1974 - 1975 Lớp 2 - Lớp Tư
11 Nguyen Vinh Thang Vũ Thế Hùng 1954 vuthehung04@yahoo.com 1968 - 1969 Lớp 9 - Đệ tứ
12 Nguyen Ba Anh Tuan 1966 1973 - 1974 Lớp 3 - Lớp Ba
13 Nguyen Ba Anh Tuan Phạm Quốc Toản 1957 phamquoctoan_1711@yahoo.com.vn 1975 - 1976 Lớp 12 - Đệ nhất
14 TRAN BA Minh 22 tranbaminh@gmail.com 1963 - 1964 Lớp 12 - Đệ nhất
15 Nguyen van Tan 1951 tancap12003@yahoo.com 1966 - 1967 Lớp 9 - Đệ tứ
16 tran huu tai 1963 ttaihuu@yahoo.com.vn 1968 - 1969 Lớp 1 - Lớp Năm
17 tran huu tai TRẦN BÁ THỊNH 1956 tranba@neuf.fr 1972 - 1973 1973 - 1974
18 TRẦN BÁ THỊNH ĐỖ VĂN NGỌC 1958 dngoc25@yahoo.com 1972 - 1973 Lớp 9 - Đệ tứ
19 ĐỖ VĂN NGỌC NGUYỄN VĂN HIỆP 1965 hiep_baocong 1974 - 1975 Lớp 5 - Lớp Nhất
20 NGUYỄN VĂN HIỆP NGUYỄN THÁI LAI 1950 nguyenthailai1950@gmail.com 1968 - 1969 Lớp 12 - Đệ nhất
21 NGUYỄN THÁI  LAI NGUYỄN ĐÌNH MINH 1951 vnsoftminh@yahoo.com 1968 - 1969 Lớp 12 - Đệ nhất
22 NGUYỄN ĐÌNH MINH QIN SHIHUANG 1951 qinshihuang1951@gmail.com 1968 - 1969 Lớp 11 - Đệ nhi
23 QIN SHIHUANG NGUYỄN TRÍ ĐỦ 1957 trisdduz57@gmail.com 1974 - 1975 1973 - 1974
24 NGUYỄN TRÍ ĐỦ QUÁCH BÁ THIÊN 1956 thienquachba9@gmail.com 1972 - 1973 1974 - 1975
25 QUÁCH BÁ THIÊN NGUYỄN QUÝ VINH 1951 quivinh1951@gmail.com 1968 - 1969 Lớp 11 - Đệ nhi
26 NGUYỄN QUÝ VINH ĐINH CẨM HÙNG 1956 dinh_camhung@yahoo.com 1971 - 1972 Lớp 8 - Đệ ngũ