Danh sách cựu học sinh

STT Hình Họ Tên Năm sinh Email Niên khóa Lớp
1 Nguyễn xuân Phùng 1959 phunguyen692000@yahoo.ca 1965 - 1966 Lớp 1 - Lớp Năm
2 Nguyễn xuân Phùng Tri Do 1959 trieds@gmail.com 1971 - 1972 Lớp 7 - Đệ lục
3 Tri Do Nguyễn Minh Điền 2004 anhdientrai123@gmail.com 1963 - 1964 Lớp 12 - Đệ nhất
4 Nguyễn Văn Hùng 1923 deoco@gmail.com 1963 - 1964 Lớp 12 - Đệ nhất
5 Nguyễn Văn Hùng 0 deoco@gmail.com 1963 - 1964 Lớp 12 - Đệ nhất
6 Nguyễn Văn Hùng Chung Minh Tân 1961 tan_chung_2000@yahoo.com 1975 - 1976 Lớp 10 - Đệ tam
7 Nguyen nam Thong 1955 thomas.n.nguyen@comcast.net 1971 - 1972 Lớp 12 - Đệ nhất
8 Vũ Dình Hách 1956 hlytoet@aol.com 1973 - 1974 Lớp 12 - Đệ nhất
9 Vũ Dình Hách Ma thanh My 1963 myma1963@yahoo.com 1973 - 1974 Lớp 6 - Đệ thất
10 Quyet 1961 qdinh92692@gmail.com 1974 - 1975 Lớp 8 - Đệ ngũ
11 Quyet Däng bá Tùng 1958 batunghoaithuong@yahoo. com 1974 - 1975 Lớp 11 - Đệ nhi
12 Nguyen Vinh Thang 1968 1974 - 1975 Lớp 2 - Lớp Tư
13 Nguyen Vinh Thang Vũ Thế Hùng 1954 vuthehung04@yahoo.com 1968 - 1969 Lớp 9 - Đệ tứ
14 Nguyen Ba Anh Tuan 1966 1973 - 1974 Lớp 3 - Lớp Ba
15 Nguyen Ba Anh Tuan Phạm Quốc Toản 1957 phamquoctoan_1711@yahoo.com.vn 1975 - 1976 Lớp 12 - Đệ nhất
16 TRAN BA Minh 22 tranbaminh@gmail.com 1963 - 1964 Lớp 12 - Đệ nhất
17 Nguyen van Tan 1951 tancap12003@yahoo.com 1966 - 1967 Lớp 9 - Đệ tứ
18 tran huu tai 1963 ttaihuu@yahoo.com.vn 1968 - 1969 Lớp 1 - Lớp Năm
19 tran huu tai TRẦN BÁ THỊNH 1956 tranba@neuf.fr 1972 - 1973 1973 - 1974
20 TRẦN BÁ THỊNH ĐỖ VĂN NGỌC 1958 dngoc25@yahoo.com 1972 - 1973 Lớp 9 - Đệ tứ
21 ĐỖ VĂN NGỌC NGUYỄN VĂN HIỆP 1965 hiep_baocong 1974 - 1975 Lớp 5 - Lớp Nhất
22 NGUYỄN VĂN HIỆP NGUYỄN THÁI LAI 1950 nguyenthailai1950@gmail.com 1968 - 1969 Lớp 12 - Đệ nhất
23 NGUYỄN THÁI  LAI NGUYỄN ĐÌNH MINH 1951 vnsoftminh@yahoo.com 1968 - 1969 Lớp 12 - Đệ nhất
24 NGUYỄN ĐÌNH MINH QIN SHIHUANG 1951 qinshihuang1951@gmail.com 1968 - 1969 Lớp 11 - Đệ nhi
25 QIN SHIHUANG NGUYỄN TRÍ ĐỦ 1957 trisdduz57@gmail.com 1974 - 1975 1973 - 1974
26 NGUYỄN TRÍ ĐỦ QUÁCH BÁ THIÊN 1956 thienquachba9@gmail.com 1972 - 1973 1974 - 1975
27 QUÁCH BÁ THIÊN NGUYỄN QUÝ VINH 1951 quivinh1951@gmail.com 1968 - 1969 Lớp 11 - Đệ nhi
28 NGUYỄN QUÝ VINH ĐINH CẨM HÙNG 1956 dinh_camhung@yahoo.com 1971 - 1972 Lớp 8 - Đệ ngũ